Pin It

Voucher για ανέργους και επιχειρήσεις

voucher-espa

Voucher 25-29

Share Button

Πρόγραμμα Voucher για 30.000 ανέργους 25-29 ετών

voucher

Είστε άνεργος 25- 29; Κάντε αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα Voucher

voucher-epixeiriseis

Είστε επιχείρηση; Κάντε αίτηση για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Voucher

Στόχος του προγράμματος Voucher 25-29 είναι:

Στόχος του προγράμματος Voucher είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας . Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση, σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Ωφελούμενοι του Voucher 25-29 είναι:

voucher-17

Σύμφωνα με το σχέδιο η δράση αφορά 30.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών (γεννημένοι από 01/01/1985 έως 31/12/1989), εκ των οποίων:

 • 12.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
 • 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέσω του προγράμματος voucher δίνεται η δυνατότητα:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων,
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 450 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες,
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
 • Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 200 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 250 ωρών πρακτικής άσκησης).

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα είναι:

α) Για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ 2.550€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)

β) για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας 2.280€  (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)

Η επιλογή των συμμετεχόντων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας,

2. Το συνολικό εισόδημα όπως αποτυπώνεται στον πινάκα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.

3. Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από 07 Αυγούστου έως 18 Σεπτεμβρίου.

 

Δικαιολογητικά Προγράμματος Voucher 25-29

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»:

• Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.

• Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).

• Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης

• Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

• Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.

Β. για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

• Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή/και πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

• Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).

• Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

• Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης

• Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.

Voucher – Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν:

voucher-epixeiriseis

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους κάτωθι τομείς:

 • Αγροτικά
 • Οικονομικά – Διοίκηση
 • Παιδαγωγικά
 • Περιβάλλον
 • Ενέργεια
 • Μεταποίηση – Εμπόριο
 • Πολιτισμός – Αθλητισμός – Επικοινωνίες
 • Τεχνικά – Μεταφορές
 • Υγεία – Πρόνοια – Κοινωνική φροντίδα

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι να μην έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ αναλαμβάνουν παράλληλα τη δέσμευση να μην απολύσουν προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης.

Αν είστε επιχείρηση, κάντε αίτηση για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Voucher.

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, οι οποίες είναι μέλη του ΣΕΤΕ.

Κατεβάστε ολόκληρο το σχέδιο
Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Αν είστε 25-29 άνεργος ή άνεργοι, κάντε αίτηση για συμμετοχή  στο πρόγραμμα Voucher.

Αν είστε επιχείρηση, κάντε αίτηση για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Voucher.

voucher-espa

Σχολιάστε!

σχόλια

Top